วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในการปฏิบัติการพยาบาล วันที่ 24 ธันวาคม 2560
ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 48 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการยกระดับความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสุขภาพ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ และหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก