โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เขต 10 ครั้งที่ 1”
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เขต 10 ครั้งที่ 1” โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในเรื่องดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากภายนอกที่มาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 11 ท่าน และจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 2 ท่าน ผู้เข้าประชุมเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 139 คน และนักศึกษาทันตสาธารณสุข จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน 43 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 ธัวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์