การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานทะเบียนประเมินผลและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก