พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
2. บริการวิชาการแก่สังคม
3. วิจัยและสร้างสรรค์นวตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก