พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
๒. บริการวิชาการแก่สังคม
๓. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๕. พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก