อัตลักษณ์สถาบัน

ประกอบด้วย Smart , Professional , Service mind

Smart (S)
หมายถึง ฉลาดใฝ่รู้ บุคลิกภาพดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
Professional (P)
หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
Service mind (S)
หมายถึง มีจิตบริการ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก