ปรัชญา
เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
สามารถให้บริการได้มาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก