โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
แผนภูมิการบริหารงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แผนภูมิการบริหารงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
แผนภูมิการบริหารงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์