รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5)
03 / 03 / 2017