ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ข่าวประชาสัมพันธ์งานปกครองและสวัสดิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและศิษย์เก่า