โบว์แสดงความอาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุญจิราธร วันที่ 30 ตุลาคม 2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ พร้อมด้วย ท่าน สุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาลทุกคน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการ ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ณ วัดบุญจิราธร บ้านสมบูรณ์ ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมียอดเงินทำบุญกฐินจากสายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะประธานอุปถัมภ์ ประกอบด้วยเถาว์นักศึกษา จำนวน 50 เถาว์ ได้ยอดเงินทำบุญกฐินจำนวน 206,377.25 บาท (สองแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ยอดเงินกฐินสายอื่นๆ และชาวบ้านสมบูรณ์ จำนวน 105,369 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาท) ยอดเงินจากกฐินลอย จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมยอดเงินทำบุญกฐินทั้งสิ้น จำนวน 386,746.25 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
Link -> แกลลอรี่ภาพ
Share !! Facebook