โบว์แสดงความอาลัย
พิธีส่งมอบข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ให้อยู่ในความดูแลของชุดครูฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 22
งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบข้าราชการใหม่ จำนวน 195 คน ให้อยู่ในความดูแลของชุดครูฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 22 นำโดย ร.อ.มนต์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี และคณะ เป็นเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง
Link -> แกลลอรี่ภาพ วันที่ 24 ตุลาคม 259
Link -> แกลลอรี่ภาพ วันที่ 25 ตุลาคม 259
Share !! Facebook