โบว์แสดงความอาลัย
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ นำ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล พร้อมด้วย บรรดาข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ได้มาชุมนุมพร้อมกัน เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี แด่องค์พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม
Link -> แกลลอรี่ภาพ

Share !! Facebook