วิสัยทัศน์


สถาบันอุดมศึกษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน